arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
X

Avís legal

Condicions generals

 • Condicions generals
 • Accedir al portal d'Internet del Grup Arquia i al seu contingut implica l'acceptació de les condicions incloses en aquest avís legal. Per aquesta raó, li recomanem que el llegeixi amb atenció si desitja o necessita accedir i/o utilitzar la informació i els serveis que s'ofereixen en aquest lloc web.

  Les condicions que figuren en aquest avís legal són les vigents en la data de la seva última actualització, i el Grup Arquia les podrà modificar en qualsevol moment i sense avís previ. En aquest cas, les noves condicions entraran en vigència a partir de la data de modificació i seran aplicables a tots els usuaris.

  Els usuaris es comprometen a utilitzar aquest lloc web respectant les condicions que s'hi exposen. El Grup Arquia es reserva el dret d'emprendre les accions legals que estimi oportunes per exigir les responsabilitats de qualsevol tipus derivades de l'incompliment.

  Aquest lloc web té per objecte informar sobre productes i serveis que ofereix el Grup Arquia, comunicar-se amb l'entitat i conèixer-la millor, així com permetre als seus clients l'accés als serveis oferts en la banca en línia, i facilitar als usuaris i clients de la Fundació Arquia l'accés als seus programes. També pretén informar sobre fets, activitats i iniciatives de les entitats del Grup, i oferir consells sobre seguretat que poden resultar interessants a l'usuari.


 • Propietat intel·lectual i industrial
 • El Grup Arquia és titular del domini del portal i del seu contingut, incloses les pàgines, la informació i els elements que hi constin: logotips, marques, noms comercials, gràfics, textos, documents, bases de dades, programes informàtics i altres components protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals el Grup Arquia sigui titular o tingui una llicència legítima.

  És necessària l'autorització expressa, prèvia i per escrit del Grup Arquia per reproduir, distribuir, explotar, cedir, comunicar públicament o fer qualsevol altre ús de qualsevol element o informació que consti al portal mitjançant qualsevol tipus de suport o mitjà.

  El Grup Arquia, i sempre amb autorització expressa, permet incorporar enllaços a algunes de les seves pàgines en altres llocs web. Per fer-ho, aquesta pàgina, en obrir-se, ha d'aparèixer en una finestra independent del navegador i no formar part de marcs que incloguin altres continguts.


 • Grup Arquia
 • A continuació s'enumeren les societats del Grup Arquia a les quals se cedeixen les dades personals, així com l'activitat que desenvolupa cadascuna:

  Arquia Banca (ARQUIA BANK, S.A. NIF A08809808) Oferta i prestació de productes i serveis financers i socials.

  Arquia Gestió (Arquigest, S.A. SGIIC NIF A58073388). Administració i representació d'institucions d'inversió col·lectiva.

  Arquia Pensions (Arquipensiones, S.A. EGFP NIF A58843301). Gestió de fons de pensions.

  Arquia Banca Mediació Operador de banca assegurances vinculat, S.A. (C.I.F. A-59697573). Mediació d'assegurances.

  Fundación Arquia (NIF G59417279). Promoció i difusió d'activitats culturals i socials.

  Arquia Gestió d'Actius, S.A. (NIF A65910614). Gestió d'actius immobiliaris.

Política de privadesa

 • Política de privadesa i protecció de dades
 • Conforme al que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades personals que es recullen a través dels diferents formularis de les pàgines d'aquest portal, el Grup Arquia els incorpora en fitxers dels quals n'és titular i que estan inscrits a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Així mateix, aquestes dades es tracten únicament per prestar el servei sol·licitat i són necessàries per complir-lo i gestionar-lo, i no per a cap altra finalitat diferent; i només les cediria a tercers si fos estrictament necessari; per la qual cosa l'usuari autoritza al tractament i possible cessió d'aquestes dades.

  L'usuari, o propietari de les dades de caràcter personal, pot exercitar els drets reconeguts a la LOPD, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit amb la referència "Protecció de Dades de Caràcter Personal" dirigit al domicili social de cada empresa del Grup Arquia, o bé a través de l'adreça de correu electrònic lopd@arquia.es.

  El Grup Arquia garanteix un compliment d'ús i de tractament de les dades de caràcter personal ètic, correcte i estricte, a més de mantenir el secret i la confidencialitat necessaris. Amb la finalitat de disposar de la màxima integritat de les dades dels nostres clients i usuaris, els sol·licitem, a aquests, que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i correccions de les dades. Pel mateix motiu, quan l'usuari hagi d'emplenar formularis, les haurà d'emplenar amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades.


Política d'Internet

 • Condicions d'ús per a l'usuari
 • L'usuari d'aquest portal, de les seves pàgines i contingut, adquireix el compromís de fer-ne un ús lícit i adequat.

  Es prohibeix estrictament realitzar qualsevol tipus d'activitat il·lícita o il·legítima, o que intenti suplantar la identitat de qualsevol persona física o jurídica, o interferir o alterar els sistemes d'informació.

  El Grup Arquia es reserva el dret a prendre les mesures i accions que consideri convenient, i a excloure del servei, sense avís previ, l'usuari que incorri en alguna activitat o conducta de les citades anteriorment.

 • Validesa de la informació
 • El Grup Arquia no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació, continguts, productes o serveis que es faci del Grup Arquia en altres llocs o pàgines web diferents de les pròpies del Grup.

  El Grup Arquia es reserva el dret d'impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent, tant al portal com al contingut d'aquest, quan ho consideri convenient. Igualment, es reserva el dret d'introduir modificacions i ometre, en tot o en part, la informació i contingut d'aquest lloc web.

  La informació continguda al portal web del Grup Arquia és la vigent en la data de l'última actualització. El contingut, especialment el que fa referència a aspectes publicitaris i informatius, és orientatius i no constitueixen cap oferta vinculant, tret que s'indiqui expressament el contrari. A qualsevol de les Oficines d'Arquia Banca hi pot sol·licitar l'ampliació de la informació continguda en aquest lloc web. En aquest portal també hi trobarà la relació d'oficines i les adreces corresponents. En cas que la informació i continguts que figuren al lloc web i els que s'ofereixen a la xarxa d'oficines no concordin, prevalen aquests últims.

 • Responsabilitats
 • El Grup Arquia no assumeix cap tipus de responsabilitat provocada pels errors que es puguin produir pel fet d'utilitzar incorrectament el navegador, per un mal funcionament d'aquest, o per utilitzar versions d'aquest no actualitzades.

  Tampoc assumeix cap responsabilitat sobre perjudicis, reclamacions, danys, contratemps, pèrdues, despeses, ruptures... ocasionats per circumstàncies, fets o qualsevol altra causa aliens al control del Grup Arquia (com ara avaries telefòniques, interrupció del subministrament elèctric, virus, sobrecàrregues o errors en línies o xarxes de telecomunicació, etc.).

  El Grup Arquia no es fa responsable de la informació que figuri en altres llocs web sobre el nostre Grup o que continguin enllaços a aquest portal, tret que existeixi una autorització expressa.

  El Grup Arquia no es responsabilitza de la informació i les condicions sobre productes i serveis, ni qualsevol tipus de contingut sobre tercers que es publiciten en aquest portal.

  El Grup Arquia no es fa responsable de la informació, enllaços, hipervincles i altres continguts que puguin introduir tercers en els espais habilitats a aquest efecte al portal web del Grup Arquia i, especialment, de la licitud de la informació introduïda pels usuaris de la banca en línia (Arquia Red) i dels diversos programes de la Fundación Arquia (com Próxima, Becas, etc.), així com tampoc de la falta de veracitat que aquests usuaris proporcionin sobre si mateixos a altres usuaris.

  Així mateix, el Grup Arquia no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin originar-se com a conseqüència de la introducció, per part dels usuaris, de virus o qualsevol altre element lesiu, per raó de l'ús, dels serveis oferts al portal i, en particular, els derivats de la banca en línia (Arquia Red) i dels diversos programes de la Fundación Arquia (com Próxima, Becas, etc.).

 • Denominació social
 • Fundación Arquia - NIF G59417279 - reconeguda, classificada i inscrita com a Fundación Cultural de Promoción, amb el caràcter de benèfica per l'Ordre ministerial de 27-7-1990 (BOE de 19-09-90) - C. Barquillo, 6, 1.º izq. 28004 Madrid

 • Domicili Social
 • C/ Barquillo, 6, 1.º izq. – 28004 Madrid (Espanya)

 • Portal d'Internet “www.arquia.es”
 • El domini “arquia.es” és propietat de Caja de Arquitectos. S. Coop. de Crédito, registrat al Registre Mercantil de Barcelona.

 • Les marques “arquia”
 • “Arquia” i “Arquia Banca” són marques registrades la titularitat de les quals és de Caja de Arquitectos. S. Coop. de Crédito (expedients M2439485 i M3520243, respectivament, i ambdós amb classificació de Niça 36 assegurances, negocis financers; negocis monetaris; negocis immobiliaris)