arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
X

Àrea professional / Convocatòries

arquia Beques

Sobre Beques 2018

La Fundació Arquia convoca anualment vint-i-quatre beques dirigides a estudiants i joves arquitectes d'Escola d'Espanya i Portugal, destinades a la realització de pràctiques professionals en vint estudis europeus d'arquitectura, entre els quals hi ha 3 premis Pritzker. En la mateixa convocatòria s'atorguen 2 beques en estudis dels Estats Units; 2 beques en Fundación Metrópoli; 1 beca en la Royal Academy; 6 beques destinades a la realització de pràctiques en l'Administració Pública, 3 en el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i 3 en el Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació; així com 2 beques de Matrícula per a la participació al Campus d'Ultzama organitzat per la Fundació Arquitectura y Sociedad.

12 beques es destinen als candidats premiats en el concurs de projectes proposat per un únic jurat convidat per la Fundació Arquia per a cada edició, i la resta de beques es destinen als candidats amb millor expedient acadèmic. La durada de les pràctiques és de 6 mesos i les que siguin realitzades a l'Administració Pública, a la Fundación Metrópoli o als Estats Units poden ser prorrogades per 6 mesos més. Las beques de matrícula tenen una durada de 2 setmanes.

 

L'objectiu de les beques és donar als candidats la possibilitat de complementar mitjançant pràctiques professionals els coneixements adquirits durant la seva formació, i contribuir a l'apropament entre els àmbits professional i acadèmic facilitant l'accés dels beneficiaris a qualificats estudis d'Arquitectura i altres institucions.

 

Així mateix, el programa fomenta la mobilitat dins d'Europa, entenent-la com un factor enriquidor del desenvolupament personal. La pràctica es realitzarà, necessàriament, en un estudi d'Arquitectura situat en una comunitat autònoma diferent de la de residència o estudi del becari.

 

El programa de beques es realitza anualment des de l'any 2000 i actualment s'està duent a terme la XXII convocatòria. Fins al moment, s'han concedit 475 beques a estudiants i arquitectes procedents de la totalitat d'Escoles espanyoles i portugueses d'Arquitectura.

 

Els estudis professionals amb els quals la Fundació Arquia acorda l'admissió de becaris són seleccionats pels estudiants d'Escoles d'Arquitectura com els seus preferits per a fer pràctiques professionals a través de les Enquestes en línia realitzades per la Fundació Arquia cada 3 anys.

 

La Fundació Arquia subvenciona al becari amb una dotació econòmica de 7.000 € (destins nacionals) i 9.000 € (destins estrangers). Assumeix a més, les despeses de desplaçament al lloc de pràctiques, i proporciona al becari cobertura en els termes de la pòlissa d'assistència en viatge i les aportacions a la Seguretat Social segons correspongui.

 • FAQ 2021
 • Qui pot participar?

  Podran participar els estudiants matriculats al curs 2020/2021 en alguna escola d'arquitectura d'Espanya o Portugal que hagin aprovat, com a mínim, el 60 % dels crèdits necessaris per a obtenir el títol habilitant per a l'exercici de la professió d'arquitecte.
  Podran participar també, els joves arquitectes que hagin obtengut el títol habilitant per a l'exercici de la professió d'arquitecte en una escola d'arquitectura d'Espanya o Portugal, o haver obtingut el títol fora d'aquests països i homologat en algun d'ells, després del 30 d'abril de 2020.
  No podran optar a la beca aquells candidats que hagin gaudit d'una beca de la Fundació Arquia en una convocatòria anterior.
  No podran participar els estudiants d'Universitats estrangeres que estiguin estudiant temporalment en alguna Escola espanyola d'Arquitectura a través del programa ERASMUS.

  Quin és el període d'inscripció?

  La inscripció podrà realitzar-se a partir de la primera setmana de gener fins a les 12 del migdia (hora peninsular espanyola) del dia 30 d'abril de 2021 a través de la pàgina web de la Fundació Arquia, fundacion.arquia.com/becas2021.

  Com puc inscriure'm?

  La inscripció al programa de beques només pot realitzar-se a través del sistema d'inscripció en línia, emplenant el formulari habilitat per a això en prémer el botó 'inscripció convocatòria 2021' situat en la web FQ (convocatòries>beques>edició 2021)

  Quines són les Modalitats de participació?

  Existixeen 2 modes de participació: CONCURS i EXPEDIENT. En totes dues modalitats, els candidats seleccionats podran triar qualsevol dels destins oferts per la Fundació Arquia, sempre que compleixin amb els requeriments de les bases específiques.

  Com puc participar?

  Pots participar en una de les modalitats o en les dues alhora dins de la mateixa convocatòria.

  En el cas de participar per la modalitat «concurs», el participant quedarà inscrit quan marqui la casella indicada per dita modalitat. L'enviament de la documentació sol·licitada en les bases (Annex 2), es realitzarà des de l'àrea privada de cada participant.

  En el caso de participar per la modalitat «expedient» el participant quedarà inscrit una vegada que marqui la casella corresponent a aquesta modalitat i després de completar les dues caselles on se sol·liciten les mitjanes de les assignatures aprovades. Segons s'indica en l'Annex 1 de les bases del concurs, es calcularà, d'una banda, totes les assignatures aprovades de la carrera (inclusivament les del departament de Projectes) i, d'altra banda, només les assignatures aprovades pertanyents al departament de Projectes.

  Per a optar a realitzar les pràctiques en els estudis dels Estats Units, Fundación Metrópoli, Royal Academy, Administració Pública o Campus Ultzama, els interessats que compleixin amb els requisits detallats en les Bases, hauran de seleccionar la casella corresponent.

  Les beques de l'Administració Pública estan subjectes a la signatura del conveni, i els resultats de l'adjudicació de les mateixes no es publicaran fins a la data de la signatura.

  Com es realitza l'adjudicació de les beques?

  Una vegada tancada la convocatòria, comença el procés de preselecció previ a la publicació dels resultats.

  En l'opción Expedient, les beques es distribuiran de manera proporcional al nombre d'inscripcions rebudes en aquesta modalitat per centre d'estudis. Una vegada es determini el nombre de beques per centre o per grup de centres, les sol·licituds s'ordenaran segons la suma de la mitjana de les notes obtingudes en les assignatures superades de la carrera i la mitjana de les notes obtingudes en les assignatures superades de Projectes. D'aquesta manera, es preseleccionen els candidats amb millors qualificacions, per a cada escola o grup d'escoles.

  A l'opció Concurs, es procedirà a distribuir les dotze beques de manera proporcional al nombre de concursants presentats per centre d'estudis. Una vegada s'assigni el nombre de beques per escola o grup d'escoles, el Jurat realitzarà una revisió de les propostes presentades procedint a la selecció de les deu propostes finalistes.

  Una vegada preseleccionats els 12 candidats per la modalitat concurs, triats pel jurat únic, i la resta de candidats per la modalitat expedient, es realitzarà la verificació de les dades enviades en la inscripció. Per a això, se sol·licitarà als estudiants participants, una còpia de l'expedient acadèmic a fi de verificar el compliment de crèdits aprovats. (En el cas dels participants seleccionats per expedient, s'haurà d'indicar quines assignatures pertanyen al departament de Projectes).

  Quin és l'ordre d'adjudicació de les beques per la modalitat expedient acadèmic?

  Cada candidat establirà un ordre de preferència d'elecció de destí en el mateix formulari d'inscripció, fins a un màxim de 10 opcions. Aquest llistat de preferències es bolcarà al quadre d'adjudicació de beques que, juntament amb la seva posició segons la seva qualificació en el concurs o la nota d'expedient, determinarà provisionalment l'estudi o la institució de destinació. Mitjançant aquest mètode es busca garantir el màxim grau de satisfacció als candidats i als estudis d'arquitectura o institucions que els reben. No obstant això, ha d'assenyalar-se que la classificació així obtinguda per a l'elecció de destí no és vinculant en el procés d'assignació dels candidats i no determina necessàriament el destí final.

  Com es trien els estudis de destí?

  Un cop verificats les dades i abans de la publicació dels resultats, es comunicarà individualment als candidats que resultin seleccionats l'obtenció de la beca.
  A partir d'aquest moment, la comunicació amb els becaris a més de realitzar-se a través de la seva «àrea privada» i per correu electrònic, també es podrà realitzar per correu postal o via telefònica.
  En una primera instància, la Fundació sol·licitarà als becaris guanyadors per a realitzar les pràctiques professionals, una llista amb l'ordre de preferències dels 10 centres de destí. Després de processar la informació elaborada pels guanyadors, la Fundació comunicarà a cada becari el centre de destí adjudicat.

  Quan es fan públics els resultats?

  Durant la darrera setmana del mes de juliol de l'any corrent.

  Es firma un Conveni de Pràctiques?

  Sí, una vegada realitzada l'adjudicació i abans de la seva incorporació a l'estudi de destí, el becari signarà un conveni de pràctiques amb la Fundació Arquia. Se li enviaran dues còpies signades pel director i haurà de retornar una signada per ell/ella. A més, haurà d'enviar mitjançant la seva 'àrea privada' el seu curriculum vitae perquè la Fundació el presenti a l'estudi de destí.

  Pot el becari ser rebutjat per l'estudi de destí?

  Sí, els centres de destí compten amb la facultat de no acceptar al becari, sense que càpiga indemnització de cap mena per part de la Fundació. En el cas que un candidat renunciï al seu destí, o no sigui acceptat pel centre de destí, la Fundació Arquia es reserva el dret de declarar la beca deserta. No obstant això, amb la finalitat de poder reubicar en la mesura que sigui possible a aquells candidats sense destí adjudicat per haver exercit els estudis d'arquitectura o institucions el seu dret de no acceptació, la Fundació Arquia habilitarà un període addicional de 10 dies naturals durant el qual s'assignarà un nou destí a aquests candidats seguint l'ordre establert en el quadre d'adjudicació.

  Com es realitza la forma de pagament als becaris?

  En primer lloc, el becari haurà d'obrir un compte corrent en Arquia Banca i informar del número a la Fundació. En aquest compte se li faran els sis ingressos mensuals corresponents al període en el qual realitzi les pràctiques.
  El primer pagament es farà efectiu, després de la recepció del comunicat d'inici del període de pràctiques per part del despatx i no abans de 15 dies previs a la data prevista.
  Per a poder efectuar el sisè i últim pagament, el becari haurà de lliurar a la Fundació una carta de conformitat per part del centre de destí. A més, haurà de lliurar un qüestionari i un dossier en format .pdf on descrigui la seva experiència, que podrà obtenir i completar donis de la seva àrea privada. Aquests documents seran de públic coneixement a través de la pàgina web de la Fundació.
  La Fundació Arquia abonarà a la Fundación Arquitectura y Sociedad les despeses de matrícula. 
  A més, s'ingressaran les despeses de desplaçament i es cobrirà les despeses de la pòlissa d'assistència al viatge. Tots els pagaments sofriran les retencions de Seguretat Social i IRPF vigents.

  Realitzarà la Fundació Arquia les aportacions a la Seguretat Social?

  Sí, ho farà segons correspongui. A més, proporcionarà al becari cobertura en els termes de la pòlissa d'assistència en viatge. La Targeta Sanitària Europea necessària per a utilitzar en els destins europeus, haurà de ser sol·licitada pel beneficiari.

  Quan es realitza el «Acte de Lliurament» de beques?

  El «Acte de Lliurament» de les beques s'emporta cap al mes d'octubre i hauran d'assistir tots els becaris. En el marc d'aquest acte, es realitzarà un recorregut arquitectònic per la ciutat triada.

  Quan es poden realitzar les pràctiques en l'estudi de destí?

  La data per a la realització de les pràctiques l'ha d'acordar el becari amb el centre de destí segons correspongui. La Fundació Arquia facilitarà al becari les dades de contacte. El becari haurà de tenir disponibilitat temporal per poder incorporar-se a l'estudi en el termini de 6 mesos des de l'adjudicació de la beca, és a dir, s'ha d'incorporar a les seves pràctiques, abans del 30 de gener de 2022, excepte comú acord amb l'estudi o entitat de destinació. Es podria superar aquest termini en cas que el centre de destí estigui d'acord.

  Quin és el període de pràctiques?

  El període de pràctiques en estudis europeus i en la Royal Academy serà de 6 mesos. En el cas de les beques a la Fundación Metrópoli, Administració Pública i estudis dels Estats Units, aquest període serà renovable per 6 mesos més, a criteri dels centres esmentats. El Campus Ultzama té una durada de dues setmanes a l'estiu..

  Quina és la dotació econòmica de la beca?

  Durant el període de pràctiques, la Fundació Arquia subvencionarà al becari amb una dotació econòmica de 7.000 € (destins nacionals) i 9.000 € (destins estrangers). En el cas que es renovi el període de sis mesos en la Fundación Metrópoli o de l'Administració Pública, se subvencionarà al becari amb 7.000 € més.

  Qui busca allotjament a la ciutat de destí?

  El becari haurà de buscar allotjament a la ciutat de destí amb la suficient antelació, en particular a les ciutats estrangeres (almenys dos mesos abans).

  Què haig de fer en finalitzar les pràctiques?

  El becari haurà d'enviar a la Fundació un text de conformitat de centre de destí que convalidi el total compliment de les pràctiques. Alhora, el becari haurà de completar el qüestionari i el dossier acordat en conveni que podrà obtenir a la seva àrea privada. Quan s'hagi completat l'enviament d'aquesta documentació, la Fundació procedirà a efectuar la tramitació de l'últim pagament.
  A més, a fi de fer ús dels nous mitjans de difusió de la plataforma web de la Fundació, es recomana el lliurament d'un audiovisual de factura domèstica (tipus mòbil) amb el relat de l'experiència viscuda durant les pràctiques.
  El becari haurà d'enviar a la Fundació el comprovant de les despeses del bitllet de tornada, prèvia conformitat sobre el cost d'aquest, perquè la Fundació realitzi els tràmits corresponents per a concretar el seu pagament.

 • CONVENIS
 • Amb l'objectiu de difondre els mecanismes que garanteixen la transparència utilitzada per la Fundación Arquia en les seves actuacions i procediments, a continuació s'exposen els CONVENIS TIPUS DE COL·LABORACIÓ que aquesta entitat signa amb cada BECARI i amb les DESTINACIONS on es realitzen les pràctiques professionals d'arquitectura.

Registreu-vos a la Fundació

Registreu-vos com a usuari de la Fundació en els diferents perfils d'usuari